ກົດລະບຽບໃນສວນນໍ້າ

ກົດລະບຽບສວນນໍ້າ

(ກໍານົດໃຊ້ ວັນທີ …. 2018)

ຂໍ້ທີ 1  ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ

1.1     ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຊື້ບັດບັດຜ່ານປະຕູກ່ອນ ຫຼື ລູກຄ້າທີ່ມີບັດ VIP ( ບັດຟີຣ ) ເຖິງຈະສາມາດເຂົ້າໄປພາຍໃນສວນນໍ້າໄດ້,  ອັດຕາຄ່າພ່ານປະຕູຈະສະແດງໄວ້ທີ່ຈຸດ

           ຈໍານາຍບັດ ຫຼື ຕໍ່ໜ້າທ່າງເຂົ້າສວນນໍ້າລາວໄອເຕັກ

1.2     ລາຄາບັດພ່ານປະຕູໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍສວນນໍ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ທາງສວນນໍ້າຈະມີພະນັກງານໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການແນະນໍ້າໂປຣໂມຊັນຕາມແຕ່ລະຊ້ວງ. ( ຂໍສະຫງວນສິດໃນການກໍານົດ ຫຼື ປ່ຽນແປ່ງຄ່າພານປະຕູຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະຊ້ວງ )

1.3     ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງເບິ່ງແຍງ. ທາງສວນນໍ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງເບີ່ງແຍງ.

1.4     ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສູງບໍ່ເກີນ 140 ເຊັນ ຈະບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ຫຼີນສະໄລເດີບາງຢ່າງ ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມປ້າຍແນະນໍ້າເຄື່ອງຫຼີນທີມີໄວ້.

1.5     ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 2-10 ປີ ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ຫຼີນຕາມລໍາພັງ ໃນກໍລະນີຫຼິນສະໄລເດີຕ້ອງມີຜູ້ປົກຕອງເບິ່ງແຍງຕະຫຼອດເວລາ.

1.6     ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງກວດສອບກົດລະບຽບ ແລະ ເຄື່ອງຫຼີນໃນສວນນໍ້າກ່ອນອານຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼິນ, ສວນນໍ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃດໆ.

1.7     ຄວນໃຊ້ວິດຈາລະນະຍານຫວ່າ ເດັກນ້ອຍ  ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອູກປະກອນຊ່ວຍເຊັນ: ກະດານ ຫຼື ກົງເບັງ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາລອຍນໍ້າໄດ້ 25 ແມັດ ເປັນຢ່າງຕໍ່າ, ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ລອຍນໍ້າບໍ່ເປັນຕ້ອງສວມໄສ່ເສື້ອຂູຊີບ ຫຼືື ກົງເບັງທູກຄັ້ງກ່ອນລົງຫຼີນນໍ້າ.

1.8     ຫ້າມບໍ່ໄຫ້ນໍາພາສະນະ,ຂວດແກ້ວ ເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ ຫຼື ພາສະນະໃດໆ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ເຂົ້າມາໃນບໍລິເວນສວນນໍ້າ.

1.9     ຫ້າມສູບຢາໃນບໍລິເວນສວນນໍ້າເດັດຂາດ, ລູກຄ້າສາມາດອອກໄປສູບຢານ້ອກບໍລິເວນແລ້ວກັບເຂົ້າມາໄດ້ໂດຍຕ້ອງແຈງກັບພະນັກງານພານປະຕູ

1.10   ສວນນໍ້າສາມາດປິດການໄຫ້ບໍລິການເພື່ອຄວາມປວດໄພອັນເນື່ອງມາຈາກສະພາບອາກາດ ຫຼື ໄພທໍາມະຊາດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ

ຂໍ້ ຄວາມສະອາດ

2.1     ການສວມໄສ່ເສື້ອຜ້າຕ້ອງເປັນຊູດທີ່ໄຊ້ສະເພາະລອຍນໍ້າ (ຜ້າຍືດສໍາລັບລອຍນໍ້າ) ເທົ່ານັ້ນ. ຫ້າມສວມໄສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຜ້າຍີນ, ເຄື່ອງນຸງທີ່ມີກະດຸມ, ສົ້ງ-ເສື້ອແຂນຍາວ ລົງຫຼີ້ນນໍ້າໂດຍເດັດຂາດ

2.2     ຫ້າມໄສ່ເກີບຄັດຊູເຂົ້າມາໃນບໍລິເວນສະນໍ້າ, ຍັກເວ້ນເກີບສຸບ ຫຼື ເກີບແຕະ

2.3     ບໍ່ອານຸຍາດໄຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນໂລກຜິວໜັ້ງ ຫຼື ພະນາດຕິດແປດລົງຫຼິນນໍ້າ.

2.4     ເດັກນ້ອຍທີ່ຍັ່ງຕ້ອງໃສ່ຜູ້ອ້ອມສໍເລັດຮູບ ຫຼື ກໍາລັງຝຶກການເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ ຈະຕ້ອງສວມໄສ່ຜ້າອ້ອມສໍາລັບຫຼີ້ນນໍ້າເທົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ 3  ຂໍ້ບັງຄັບ

3.1     ລູກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບຕາມທີ່ສວນນໍ້າກໍານົດໄຫ້, ປ້າຍເຕືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ມີປ້າຍຫ້າມ

3.2     ຫ້າມບໍ່ໄຫ້ລູກຄ້າເດັກດອກໄມ້ ຍຽບຫຍ້າ ຫຼື ເຫັດໄຫ້ສວນດອກໄມ້ເສຍຫາຍ.

3.3     ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງເບິ່ງແຍງລູກຫຼານໄຫ້ດີ

3.4     ຫ້າມບໍ່ໄຫ້ເຕະ ຫຼື ຕີບ້ານຢູ່ໃນບໍລິເວນສວນນໍ້າ.

3.5     ລູກຄ້າຕ້ອງຮັກສາຊັບສິນມີຄາສ່ວນຕົວ ທາງສວນນໍ້າຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຫາຍໄດໆ.

ຂໍ້ ການປິກນິກ

4.1     ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາອາກຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເຂົ້າມາປຸງແຕ່ງໃນບໍລິເວນສວນນໍໍ້າ

4.2     ຫ້າມນໍາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຈາກພາຍນ້ອກເຂົ້າມາໃນບໍລິເວັນສວນນໍ້າເດັດຂາດ

ຂໍ້ ຂໍ້ແນະນໍາໃນການໃຊ້ເຄ່ຶ່ອງຫຼິ້ນ

5.1     ລູ້ກຄ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນໍາເລື້ອງກົດຂອງການຫຼີນເຄື່ອງຫຼິນຢ່າງເຂັ່ງຂັດ, ຖ້າມີຂໍ້ສົງໄສສາມາດສອບຖາມໄດ້ຈາກພະນັກງານສວນນໍ້າ

5.2     ຜູ້ປົກຄອງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແນະນໍາການໄຊ້ເຄື່ອງຫຼີນ ກົງເບັງ-ເສື້ອຊູຊີບ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

ຂໍ້ ການລະເມິດ

6.1     ລູກຄ້າທ່ານໄດທີບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ກົດລະບຽບ ຫຼື ມີພຶດຕິກໍາບໍ່ເໝາະສົມ ທາງສວນນໍ້າຈະໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຄືນເງີນຄ່າບັດຜ່ານປະຕູ.

6.2     ຖ້າພົບເຫັນການລະເມີດກົດລະບຽບທາງສວນນໍ້າຈະມີການປັບໄໝ ເປັນຈໍານວນເງິນ 500,000 ກີບ

6.3     ຫຼັງຈາກຊື້ບັດຜ່ານປະຕູແລ້ວຈະຖືຫວ່າລູກຄ້າໄດ້ຍອມຮັບກົດລະບຽບຂອງສວນນໍ້າທີ່ວາງອອກ.

ຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພພາຍໃນສວນນໍ້າ

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມສຸກສະນຸກສະໜານໄປກັບສວນນ້າໂອຊ້ຽນປາກ