ລາຄາປີ້

ເປີດວັນອັງຄານ ຫາ ວັນອາທິດ ເວລາ 11:00 ຕອນເຊົ້າ - 07:00 ແລງ

ປະເພດປີ້
ລາຄາ
ຜູ້ໃຫຍ່
ວັນພຸດ ເຖິງ ວັນສຸກ 20,000 ກີບ
ວັນເສົາ ເຖິງ ວັນອາທິດ 40,000 ກີບ
ວັນເທດສະການ 50,000 ກີບ

ແພ໋ກເກັດ 200,000 ກີບ/ເດືອນ. ສາມາດເຂົ້າໄດ້ທຸກມື້
ເດັກນ້ອຍ ສູງ 90 ຊມ - 140 ຊມ
ວັນພຸດ ເຖິງ ວັນສຸກ 20,000 ກີບ
ວັນເສົາ ເຖິງ ວັນອາທິດ 30,000 ກີບ
ວັນເທດສະການ 50,000 ກີບ

ແພ໋ກເກັດ 200,000 ກີບ/ເດືອນ. ສາມາດເຂົ້າໄດ້ທຸກມື້
ເດັກນ້ອຍ ຕໍ່າກວ່າ 90 ຊມ ລົງມາ
ເຂົ້າຟຣີ