Info. for tourist

ໂມງເປີດປິດ: ວັນພຸດ - ວັນອາທິດ (ປິດທຸກໆວັນອັງຄານ)

ທີ່ຕັ້ງ: ລາວ-ໄອເຕັກ, ຖະໜົນກໍາແພງເມືອງ, ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ