ສະໄລເດີ 10 ມ

ວິທີຫຼີ້ນສະໄລເດີ 10 M 3 ເລນ

 1. ສະໄລສີບົວຂື້ນນັ່ງເທິງກົງເບັງທີມີຮູ 02 ຫຼື 03 ແລ້ວນົ່ງລົງຮູນັ້ນໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນເອົາຂາຍົກຂື້ນເທີງກົງເບັງ.
 2. ສະໄລເດີທີ່ມີສາມລ່ອງນອນປີ່ນຫົວຂື້ນເທີງ ແລະ ເອົາມືແນບໃສ່ຂ້າງລຳຕົວ.
 3. ສະໄລສີເຫຼືອງນອນລົງປີ່ນຫົວຂື້ນເທີງເອົາມືກອດໜ້າເອິກໄວ້ແລ້ວຫຸບຂາເຂົ້າ.

ຂໍ້ແນະນຳສຳຫຼັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ ( ສະໄລເດີ 10 M 3 ເລັນ )

 1. ສາມາດບັນຈຸ 02 ຫລື 03 ຄົນ/ຄົ້ງ, ລວມນ້ຳໜັກຫ້າມກາຍ 300Kg ຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນ
 2. ຫ້າມນຳເນີນການໃນກໍລະນິຟ້າລົມ, ຟ້າເຫຼືອມ-ຟ້າແມບ, ໝອກໜາ, ຝົນຕົກໜັກ
 3. ຫ້າມຜູ້ຍິງສູງອາຍຸ, ຜູ້ຍິງຖືພາ, ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໂລກຫົວໃຈ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງບໍ່ຄວນຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນ
 4. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຍິງທີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ ຫຼືມີສ່ວນສູງຕ່ຳກວ່າ 140cm ຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນປະເພດນີ້
 5. ຜູ້ທີບັນຫາກ່ຽວກັບຫຼັງ, ແອວ ບໍ່ຄວນຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນ
 6. ຫ້າມໃສ່ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເສື້ອ T-shirt ເຂົ້າໄປຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນສະໄລເດີ
 7. ເຄື່ອງຫຼີ້ນເປີດໃຫ້ຫຼີ້ນພາຍໃຕ້ການເບີ່ງແຍ່ງຂອງເຈົ້າໜ້າທີເທົ່ານັ້ນ
 8. ຜູ້ຫຼີ້ນຕ້ອງຫຼີ້ນພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ ແລະ ເຊື່ອຟັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສວນນ້ຳ, ບໍ່ຄວນລຸກຂື້ນຢືນ ຫຼືປ່ຽນທິດທາງທ່າໃນຂະນະຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນ
 9. ຜູ້ຫຼີ້ນຄວນອອກຈາກອ່າງຮັບຮອງທັນທີ ທີ່ສີ້ນສຸດໃນການຫຼີ້ນເຄື່ອງຫຼີ້ນສະໄລເດີທັນທີ
 10. ກະລຸນາຫຼີ້ນພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ ແລະ ເຊື່ອຟັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສວນນ້ຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດ